İşe Alım Politikamız

Seçme ve yerleştirme sisteminin temel amacı ; Topluluğa eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, topluluk değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.
 
Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.
 
Port VALE'de işe alım sürecindeki uygulamaların istisnasız tüm kuruluşlarda aynı standartlar içinde gerçekleştirilmesi esastır.
 
Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan seçim araçları kullanılır. Araçların doğru seçimi, doğru uygulanması ve verilerin doğru yorumlanması işe alım sürecinin standart olabilmesinde önemli kriterlerdir.

Kariyer Yönetimi
 
Port VALE akademi’ de kariyer yönetimi, stratejik insan kaynakları planlamasının bir parçası olarak görülür.
 
Kariyer yönetimi, stratejik planlar doğrultusunda insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi ve öncelikle topluluk içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip insan kaynağının tespit edilmesi ve geliştirilmesine yönelik insan kaynağı planlamasıdır.
 
Stratejik planlarla belirlenen hedeflere ulaşmada en büyük güç topluluk değerlerini benimsemiş ve tüm performansıyla bu hedefleri yakalamayı amaçlayan çalışanlardır. İnsan kaynaklarının söz konusu hedefler doğrultusunda etkin, verimli ve topluluk olmanın getirdiği sinerjiden yararlanacak şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır.

Performans Yönetimi
 
Port VALE akademi’ de performansın yönetilmesi temel yaklaşım olarak kabul edilir. Performans yönetimi sistemi,kuruluş hedefleriyle bireysel hedefleri bütünleştirerek bireylerin yarattığı değerin ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayan etkin ve önemli bir yönetim aracıdır.
 
Performans yönetimi sistemi ile performansın güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve üstün performans gösteren çalışanların diğerlerinden farklı olarak ödüllendirilmesi amaçlanır.
 
Performans değerlendirmesinde temel kriterler iş hedefleridir. Topluluk için belirlenen hedefler, grup, kuruluş, bölüm ve birey düzeyine indirgenir. Kişilere indirgenen iş hedeflerinin gerçekleşmesi dikkate alınarak objektif bir değerlendirme yapılır.

Yeteneği Geliştirmek
 
Port VALE akademi’ de , çalışanların gelişmesinin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir.
 
Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.
 
Tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu üzere eğitim gelişim faaliyetleri de topluluğun stratejik hedefleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilir. Mevcut ve gelecekteki organizasyonel ve bireysel gereksinimler dikkate alınır, çalışanların yönetsel ve profesyonel gelişme gereksinimleri bu doğrultuda belirlenir.
 
Eğitim programları kurumsal hedef ve öncelikler ile kişisel gereksinimler gözetilerek gerek içerik, gerek kapsam, gerekse sunuş yöntemleri açısından farklılaştırılır, ihtiyaca yönelik sunulur.

Yetenek Yönetimi
 
Port VALE'de her çalışan bir yetenek kabul edilir.
 
Topluluğun, insan yönetimi alanında temel ilkelerinden biri insana yatırım yapılmasıdır.
 
İnsana yatırımda, yatırım kaynaklarının etkin kullanılabilmesi amacıyla, insan kaynağını yönetenlerin tümü tarafından aynı anlayışla uygulanan kurumsal bir kaynak yönetimi ve " önceliklendirme " sistematiği kullanılır.
 
Yetenek yönetimi, topluluğun gelecek nesillerini, gelecekteki iş liderlerini yetiştirmek amacıyla topluluk genelinde koordine edilen, bütünsel ve sistematik uygulamaların tümüdür.
 
Port VALE akademi insan yönetimi uygulamalarında, birey; bilgi, deneyim, yetkinlik, kişisel özellik ve bireysel performans boyutları ile bütünsel olarak ele alınır.

Bize Ulaşın

Atatürk Havalimanı , Dış Hatlar Gidiş Katı , Sibay Tourism Ofisi , No : 55 , Yeşilköy / İstanbul / Türkiye

  • dummy7/24 Hizmet : 0 850 480 84 22

  • dummy info@portvale.com.tr

Bülten

Kampanya ve fırsatlarımızdan hemen haberdar olabilir siniz.

Search